Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem

Piotr Szamrowski1, Adam Pawlewicz2
1 Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, UWM Olsztyn, 2 Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, UWM Olsztyn
Szamrowski, Piotr (Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, UWM Olsztyn)
Pawlewicz, Adam (Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, UWM Olsztyn)
Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 513-525

Słowa kluczowe

blog technologia 2.0 public relations

Key words

blog technology 2.0 public relations

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest przedstawienie sposobu wykorzystania blogów firmowych przez przedsiębiorstwa. Ponadto w badaniach starano się określić charakter treści wpisów umieszczanych na blogach, ustalić wpływ blogów na komunikację w organizacji oraz określić korzyści ich prowadzenia w kreowaniu wizerunku firmy. Badane blogi przede wszystkim wykorzystywane są do komunikacji z klientem (zarówno rzeczywistym, jak i potencjalnym) i stanowią narzędzie public relations służące do budowania relacji z klientami. Analizowane blogi mają przede wszystkim charakter ekspercki. Treści publikowane na blogach miały charakter tematyczny powiązany z oferowanymi przez przedsiębiorstwa produktami. Bardzo rzadko wykorzystywano treści blogu do publikowania informacji o firmie. Ma on przede wszystkim charakter pasjonacki i jest kierowany do relatywnie niewielkiej części konsumentów, których interesuje pogłębiona wiedza na temat produktów oraz do tych pasjonatów, którzy poszczególnych marek mogą nie znać, ale poprzez interesujące treści mogą zwrócić na nie uwagę jako na markę przydatną również dla nich.

Abstract

The main objective of this paper is to present the use of corporate blogs by the surveyed companies. In addition, the study sought to determine the nature of the content appearing on the blog entries, determine the impact of blogs for communication within the organization and identify the benefits of creating the image of the company. Tested blogs are primarily used to communicate with customers (both actual and potential), and a public relations tool for building customer relationships. Analyzed blogs are primarily expert with the content of the blogs linked to the thematic nature of the products offered by the companies. They were seldom used to publish information about the company itself. It has primarily a passionate character and is directed to a relatively small proportion of consumers who are interested in in-depth knowledge of the products and to those enthusiasts who are not familiar with particular brands, but with use of interesting blogs content can be useful for them too.