Współczesne technologie eksploracji danych w marketingu

Barbara Wąsikowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wąsikowska, Barbara (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
Współczesne technologie eksploracji danych w marketingu
Contemporary data exploration technologies in marketing
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 588-599

Słowa kluczowe

neuromarketing badania biometryczne zachowania konsumentów

Key words

neuromarketing biometrics consumer behavior

Streszczenie

Rozwój badań w obszarze neuromarketingu oraz funkcjonowania mózgu człowieka pozwala lepiej poznawać zachowania konsumentów. Wiedza o nabywcy staje się bardziej dokładna, jeśli powstaje w wyniku interdyscyplinarnego spojrzenia na uwarunkowania jego działań. W poniższym artykule przedstawiono w jaki sposób można zastosować badania biometryczne takie jak: funkcjonalny rezonans magnetyczny, elektroencefalografia, elektromiografia, okulografia w marketingu, aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów

Abstract

The development of research in the area of neuromarketing and functioning of the human brain lets better get to know consumer behavior. The knowledge about the buyer become more accurate, if is developed as a result of an interdisciplinary look at determinants of their activities. The article presents the possible applications of biometric examinations, such as: Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Electroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), Eye Tracking, in marketing in order to better understand consumer behavior.