Wzrost zapotrzebowania na produkty Fair Trade jako przejaw społecznej odpowiedzialności konsumentów w Polsce

Anna Wildowicz-Giegiel1, Adam Giegiel2
1, 2 Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Wildowicz-Giegiel, Anna (Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku)
Giegiel, Adam (Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku)
Wzrost zapotrzebowania na produkty Fair Trade jako przejaw społecznej odpowiedzialności konsumentów w Polsce
The rise in the demand for Fair Trade products as the sign of the social responsibility of consumers in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 600-611

Streszczenie

Wzrost zainteresowania produktami FairTrade na całym świecie jest konsekwencją zmiany wartości i postaw konsumentów, którzy zaczynają traktować konsumpcję jako wybór moralny. W trosce o środowisko naturalne i warunki życia producentów z krajów Trzeciego Świata są gotowi płacić więcej niż wynoszą ceny rynkowe, co świadczy o ich wrażliwości społecznej i ekologicznej. Fair Trade to ruch społeczny, w jaki aktywnie angażują się nie tylko konsumenci, ale i producenci oraz dystrybutorzy, a także szereg organizacji pozarządowych. Pomimo intensywnego rozwoju tego ruchu w skali globalnej, popularność tej idei, a zwłaszcza jej implementacja nie wydaje się przebiegać jednakowo we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju ruchu społecznego Fair Trade na świecie, w tym jego związków z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, wraz ze zwróceniem szczególnej uwagi na popularność tej idei w warunkach polskiej gospodarki.

Abstract

The growth of an interest in FairTrade products worldwide is a consequence of the change of the value and consumers’ attitudes which start treating the consumption as moral choice. Being concerned about natural environment and the living conditions of producers from Third World countries they are ready to pay more than market prices what confirms their social and ecological conscience. Fair Trade is a social movement in which actively not only consumers, but also producers and distributors are becoming involved, as well as a number of non-governmental organizations. In spite of the intense development of this movement in the global scale, popularity of this idea and particularly its implementation, does not seem to proceed identically in all developed countries. The purpose of the paper is to describe the development of Fair Trade - social movement in the world, including its connections with the concept of corporate social responsibility, along with paying special attention to the popularity of this idea in conditions of the Polish economy.