Preferencje konsumenta na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce

Iwona Wilk1, Małgorzata Keck-Wilk2
1 Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, 2 Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Wilk, Iwona (Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka)
Keck-Wilk, Małgorzata (Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka)
Preferencje konsumenta na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce
Consumer preferences on the ecoagrotourism services market in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 612-622

Słowa kluczowe

ekoagroturystyka preferencje konsumenta

Key words

ecoagritourism consumer preferences

Streszczenie

W realizacji idei rozwoju zrównoważonego istotnego znaczenia nabiera koncepcja turystyki zrównoważonej. Istotną formą realizacji takiej koncepcji turystyki na obszarach wiejskich jest ekoagroturystyka. Celem przeprowadzonych badań było określenie preferencji klientów w odniesieniu do kształtu oferty ekoagroturystycznej w Polsce. Badania zostały zrealizowane na próbie 128 respondentów w miesiącach lipiec-sierpień 2011 i 2012 roku z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego. W świetle tych badań można stwierdzić, że ekoagroturyści oczekują możliwie największego zróżnicowania ekologicznych aspektów ich wypoczynku.

Abstract

The sustainable tourism concept gains significant importance in the sustainable development. Ecoagritourism is an important form of the sustainable tourism implementation on rural areas. The aim of the study was to determine customers preferences towards the ecoagritourism farms offer in Poland. The study was carried out on a sample of 128 respondents in July and August 2011 and 2012 using the personal interview method. In the light of research it can be concluded that ecoagritourists expect the greatest possible extent of diversity of the ecological aspects of their leisure.