Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital

Piotr Zasępa
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Zasępa, Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Działania marketingowe w promocji spółek portfelowych w procesie dezinwestycji funduszy venture capital
Marketing efforts in the promotion of investments in the venture capital divestment process
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 646-655

Streszczenie

Przygotowanie spółki portfelowej do procesu dezinwestycji wymaga wielu zaplanowanych wcześniej działań, które mają za zadanie zaangażować jak największą liczbę inwestorów. Zarządzający funduszem powinni stworzyć spółkę, która znajduje się w odpowiedniej fazie swojego rozwoju i wkracza w fazę stabilnego rozwoju. Następnym etapem charakteryzującym działania funduszu jest proces znalezienia nabywcy akcji lub udziałów spółki, co często wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego opisu przedsiębiorstwa lub długiego procesu poszukiwania inwestora strategicznego. Ponadto firmy zasilane kapitałami funduszu VC działają często w różnych branżach i podejmowanie decyzji mających na celu zbycie udziałów lub akcji może znacznie się różnić. Niestety często zdarza się, iż przedsiębiorcy i fundusze wiele czasu poświęcają na rozwój przedsiębiorstwa, usprawnienia operacyjne a stosunkowo niewiele na proces marketingu sprzedaży spółki. Profesjonalne podejście do procesu dezinwestycji może zapewnić oszczędności finansowe oraz czasowe, co przekłada się na ponadprzeciętne stopy zwrotu osiągane przez fundusze. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia funduszy VC do promocji marketingowej swoich spółek portfelowych w procesie dezinwestycji.

Abstract

Preparation of a portfolio company to the divestment process requires a lot of pre-planned activities that are designed to involve the largest number of investors. The fund managers should create a company that is in the correct phase of its development and is entering a phase of stable growth. The next step in characterizing the Fund is the process of finding a buyer for the shares or the shares of the company, which is often associated with the development of an appropriate description of the company or the long process of finding a strategic investor. In addition, the company operated a VC fund capital often operate in different industries and decision-making aimed at disposal of shares may be significantly different. Unfortunately, it often happens that entrepreneurs and funds spend a lot of time on business development, operational improvements and relatively few in the process of marketing the company's sales. A professional approach to the process of divestment can provide cost savings and time, which translates into above-average rates of return achieved by the fund. This article presents an approach VC funds to promote the marketing of its companies in the disinvestment process.