Motywy zachowań proekologicznych w kontekście zmieniającego się poziomu świadomości ekologicznej Polaków

Jolanta Zrałek
Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zrałek, Jolanta (Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Motywy zachowań proekologicznych w kontekście zmieniającego się poziomu świadomości ekologicznej Polaków
Motives of pro-environmental behavior in the context of changing level of Poles ecological awareness
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 656-668

Słowa kluczowe

motywy proekologiczne zachowania konsumentów świadomość ekologiczna

Key words

motives pro-ecological consumer behavior ecological awareness

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania było wskazanie i scharakteryzowanie motywów wybranych proekologicznych zachowań konsumentów na tle zmian poziomu świadomości ekologicznej Polaków. Podstawowe dla realizacji tego celu informacje pochodziły z przeprowadzonych przez autorkę badań pierwotnych – dwóch badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku na niereprezentatywnych próbach studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zmiany w poziomie świadomości ekologicznej Polaków analizowano na podstawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych – raportów z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez wyspecjalizowane agencje badawcze. Podstawowym wnioskiem opracowania jest stwierdzenie, że proekologiczne zachowania konsumentów mają charakter polimotywacyjny. Pomimo rosnącego poziomu świadomości ekologicznej Polaków przesłanki ekologiczne nie są też podstawową przyczyną ich proekologicznych zachowań.

Abstract

The purpose of the present study was to identify and characterize the motives of selected pro-environmental consumer behaviors on the background of changes in the level of ecological awareness of Poles. Taking into account this goal the basic information derived from the field research conducted by the author – two surveys carried out in 2012 on unrepresentative samples of students of University of Economic in Katowice. Changes in the level of Poles environmental consciousness were based on information that originate from secondary sources – reports from nationwide researches conducted by specialized research agencies. This article concluded that environmentally friendly consumer behaviors are driven simultaneously by more than one motive. Even though the level of Poles environmental awareness is growing the ecological premises are not the main driving force of their pro-ecological behaviors.