Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy

Agnieszka Bojanowska
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
Bojanowska, Agnieszka (Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska)
Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy
Impact of CRM on marketing activities of the company
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 66-75

Słowa kluczowe

CRM zarządzanie relacjami z klientami marketing narzędzia CRM public relations PR wirtualny asystent

Key words

CRM customer relationship management marketing CRM tools public relations PR chatbot bot

Streszczenie

W niniejszym artykule podjęto dyskusję na temat możliwości wpływu koncepcji zarządzania relacjami z klientami (CRM) na działania marketingowe w firmie. Zaprezentowano marketingowe korzenie koncepcji CRM. Podjęto dyskusje na temat nadrzędności bądź też podrzędności jednej koncepcji wobec drugiej. Wskazano następnie na elementy marketingu mix (według Bordena), na które może w najbardziej widoczny sposób wpływać koncepcja CRM. Skupiono się na możliwościach wpływu uzyskiwanych poprzez nowoczesne narzędzia CRM takie jak wirtualny asystent oraz na odniesieniu koncepcji CRM do PR.

Abstract

In this paper was shown a discussion about possibilities of CRM (customer relationship management) influence on marketing activities in business. Marketing roots of CRM were presented. An issue of superiority or inferiority between CRM and marketing was discussed. There were also pointed some elements of marketing mix (by Borden) where CRM can have the clearest influence. The author has focused on possibilities of impact obtaining by new CRM tools such as chabot. It was also shown how CRM can affect on PR activities in business.