Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności

Piotr Cyrek
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
Cyrek, Piotr (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski)
Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności
Customers Attitude to Purchase of Food via Internet
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 99-109

Słowa kluczowe

e-handel żywnością konsument zachowania nabywcze

Key words

e-commerce of food products consumer purchasing behaviour

Streszczenie

W kontekście zmian zachodzących w strukturach handlu detalicznego zwraca uwagę rosnący udział sprzedaży realizowanej z wykorzystaniem systemów telekomunikacyjnych oraz Internetu. Tendencje wzrostowe obserwowane są przede wszystkim w grupie produktów nieżywnościowych. Podmioty handlowe coraz częściej oferują możliwość zakupu drogą internetową również żywności. W artykule, na podstawie wyników badań własnych z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego, poddano weryfikacji stopień zainteresowania ofertą handlową firm posiadających żywność w sprzedaży internetowej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Określono częstotliwość dokonywania takich zakupów. Odniesiono się ponadto do destymulant realizacji zaopatrzenia przez gospodarstwa domowe z wykorzystaniem form internetowych, uzupełniających kanały tradycyjne. Pomimo rosnącego zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami, wśród nabywców żywności powszechne było przekonanie o korzyściach związanych z tradycyjnymi kanałami zaopatrzenia. Rozwiązania internetowe stosowano relatywnie rzadko, co warunkowane było ograniczeniami technicznymi oraz przesłankami subiektywnymi, jak odczucie potrzeby, przyzwyczajenia, umiejętności czy obawy.

Abstract

In the context of changes in retail trade structures the attention is paid to an increase in sale realized via telecommunication systems and Internet. Tendencies to increase are observed mainly within a group of non-food products. Retailers more and more often offer purchasing possibility via Internet also concerning food. In the article, basing on results of own survey research, a level of interest of Podkarpacie citizens in the offer of retailers selling food via Internet was verified. There was identified frequency of such purchases. Moreover, there were discussed destimulants of realization of purchases by households via Internet, that go along with traditional forms. Although the interest in modern solutions among food buyers was growing, there was a common trust in benefits connected with traditional food purchases. Internet solutions were used relatively rarely. It was determined by technical limitations and subjective reasons such as a need appearance, habits, abilities or concerns.