Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym

Agata Marcysiak1, Adam Marcysiak2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym
RANGE OF DIFFERENTIATION INCOMES LEVEL OF AN AGRICULTURAL FARM IN REGIONAL SCHEME
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 12(61), s. 122-128

Słowa kluczowe

poziom dochodu zróżnicowanie dochodowe region

Key words

income level income differentiation region

Streszczenie

Celem opracowania jest ukazanie zakresu zróżnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w układzie regionalnym. Podstawową kategorią ekonomiczną był dochód z gospodarstwa rolniczego Obliczeń tej kategorii dochodu dokonano metodą stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Data Network). Najwyższy poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego osiągnięto w regionie Pomorze i Mazury. Regionem o najniższym poziomie dochodu rolniczego była Małopolska i Pogórze. Wynikało to ze zróżnicowania struktury agrarnej polskiego rolnictwa.

Abstract

The aim of the paper is painting differentiation of incomes level of an agricultural farm in regional scheme. The main economic category is farm income. The calculation of that category is done by a method use at European Farm Accountancy Date Network (FADN). The highest level of farm income was gained in Pomorze i Mazury region. Małopolska i Pogórze had the lowest level of farm income. It was a result of the differentiation of the agrarian structure of Polish agriculture.