IMPLEMENTATION OF THE MARKETING ORIENTATION IN POLAND BY LIFE INSURANCE COMPANIES

Beata Nowotarska-Romaniak
Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Nowotarska-Romaniak, Beata (Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
IMPLEMENTATION OF THE MARKETING ORIENTATION IN POLAND BY LIFE INSURANCE COMPANIES
Wdrażanie orientacji marketingowej w Polsce przez zakłady ubezpieczeń na życie
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 12(61), s. 154-164

Słowa kluczowe

zakład ubezpieczeń na życie marketing orientacja marketingowa klient Literatura: 1.

Key words

life insurance company marketing marketing orientation customer

Streszczenie

Marketing jest narzędziem ekspansji i walki firmy w osiągnięciu pozycji na rynku, ta zaś, bywa oceniana przez powszechnie przyjęte standardy jakimi są: wielkość sprzedaży, udział w rynku i wielkość zysku. Orientacja marketingowa zakładów ubezpieczeń na życie, jako źródło zysków, wskazuje potrzeby i preferencje klientów tak, by kierowane oferty i sprzedawane usługi ubezpieczeniowe lepiej zaspokajały te potrzeby i preferencje niż konkurencja. Orientacja marketingowa firmy oznacza konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku. W artykule przedstawiono zakres wdrażania orientacji marketingowej przez zakłady ubezpieczeń na życie na podstawie badania ankietowego. Celem badania było określenie: - podstawowych celów działań zakładów ubezpieczeń na życie, strategia działania wobec klientów, - sposób identyfikacji potrzeb klienta i sposób uświadamiania pracownikom, że firma wdraża działania orientacji marketingowej.

Abstract

Marketing is a tool for expansion and fight for company to achieve a position on the market, which is judged by generally accepted standards such as: sales volume, market share and profit levels. Marketing orientation of life insurance companies as a source of income shows customer needs and preferences, so that targeted offers and marketed insurance services meet the needs and preferences better than those of the competition. The company's marketing orientation is the need to adapt constantly to changing market conditions. The article presents scope of the implementation of the marketing orientation by life insurance companies based on of the survey. The aim of the study was to determine: primary purpose of the operations of life insurance companies, a strategy of action to customers, way to identify customer needs and make employees aware of the way that the company implements marketing orientation activities.