Pożądane zachowania zdrowotne polskich gospodarstw domowych

Katarzyna Szalonka
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Zakład Ogólnej Teorii
Szalonka, Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Zakład Ogólnej Teorii)
Pożądane zachowania zdrowotne polskich gospodarstw domowych
DESIRABLE HEALTH BEHAVIORS POLISH HOUSEHOLDS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014, vol., nr 12(61), s. 199-208

Słowa kluczowe

polityka zdrowotna gospodarstwa domowe konsumpcja

Key words

health policy households consumption

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności polityki prozdrowotnej w Polsce i wskazanie pożądanych zachowań polskich gospodarstw domowych w świetle polityki WHO. Coraz większa zachorowalność na choroby cywilizacyjne w Polsce i Unii Europejskiej motywuje organizację do stosowania polityki prozdrowotnej poprzez uświadamianie społeczeństw tak w zakresie prawidłowej konsumpcji jak i aktywnego stylu życia. Efektem tych działań powinna być zmiana w zachowaniach podmiotów gospodarstw domowych dotycząca świadomego wyboru dóbr spożywczych, coraz wyższej aktywności sportowej, racjonalnej konsumpcji leków, profilaktyki zdrowotnej oraz ograniczenia konsumpcji autodestrukcyjnej.

Abstract

The increasing incidence of civilization diseases in Poland motivates the use of state health policy by raising public awareness as to the proper consumption and active lifestyle. The effect of these activities should be a change in the behavior of households entities as in the informed choice of goods and food as well as in ever higher sports activity. The results clearly show that the Poles though lag behind, they are very actively involved in correcting the current lifestyles. A growing number of Poles in sports, so more and more Poles are looking for reliable source of food they buy.