Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych

Krystyna Knop-Iwińska1, Kamila Szymańska2
1, 2 Uniwersytet Łódzki
Knop-Iwińska, Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Szymańska, Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Wartość dla klienta jako podstawa budowania pozycji konkurencyjnej kin studyjnych
CUSTOMER VALUE AS A FUNDAMENT OF BUILDING COMPETITIVE POSITION OF ARTS CINEMAS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, vol., nr 13(62), s. 73-85

Słowa kluczowe

wartość dla klienta korzyść dla klienta kultura kino studyjne zarządzanie wartością komunikowanie wartości

Key words

customer value benefit for the customer culture arts cinema value management value communication

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia właściwie skonstruowanej wiązki wartości dla klienta jako fundamentu budowania pozycji konkurencyjnej kin niszowych na konkurencyjnym rynku zdominowanym przez kulturę popularną. Biorąc pod uwagę, że „głównym produktem” kin każdego typu są pojedyncze projekcje lub maratony filmowe, kina niszowe muszą przede wszystkim koncentrować się na eksponowaniu swojej unikalności, która w umyśle klienta jawi się jako atrakcyjna. Niszowe instytucje filmowe nie mogą jednak popadać w żadną ze skrajności – ani koncentrować się wyłącznie na oczekiwaniach widzów, ani na „ochronie” studyjności ponad wszystko. Analizie poddano korzyści, jakie kina studyjne chcą dostarczać swoim klientom, ich wpływ na konstruowanie oferty, sposoby komunikowania wartości, a także stopień zaawansowania współpracy z klientem i podmiotami zewnętrznymi w procesie współtworzenia wartości. Podstawę empiryczną opracowania stanowią badania empiryczne przeprowadzone w 2014 r. wśród pracowników i właścicieli polskich kin studyjnych.

Abstract

The purpose of the article is a presentation of a properly defined set of values for the customer - as a fundament of building competitive advantage for niche cinemas in the market, which is extensively dominated by the popular culture. Considering, that the “main product” of cinemas are singular shows or film marathons, niche cinemas need to concentrate on exposing their uniqueness, which appears attractive in customers’ minds. Niche cinemas cannot go to extremes though- concentrate only on viewers’ expectations or protecting their arts character at any price. The analysis of benefits, which can be expected by the clients, their influence on the what’s on offer, ways of communicating the value and the degree of involving customer and external parties in creating the value. Empirical basis are empirical studies conducted in 2014 among employees and owners of Polish arts cinemas.