Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne – aspekty teoretyczne i praktyczne

Grażyna Golik-Górecka

Golik-Górecka, Grażyna
Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne – aspekty teoretyczne i praktyczne
MODERN MARKETING STRATEGIES REAL AND VIRTUAL THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, vol., nr 14(63), s. 31-52

Słowa kluczowe

hybrydowe strategie marketingowe trzy reguły strategii strategie survivalowe on i off-line strategie identyfikacja i efekty realizacji strategii

Key words

Hybrid marketing strategies three rules strategies survivals strategy on and off line - strategy identification and effects of realization strategy

Streszczenie

Na tle analizy bardzo istotnych wyników badań z Raportu Strategie marketingowe 2014 przedstawiono klasyfikację współczesnych strategii tak realnych i wirtualnych ujętych m.in. w rozszerzonej macierzy Ansoffa, czy też w proponowanych w postaci trzech obowiązujących reguł. Rozważania teoretyczne dały możliwość identyfikacji strategii w zaprezentowanym studium przypadku – przedsiębiorstwa X. Analiza studium przypadku firmy X pozwoliła dokonać próbnej diagnozy efektów realizacji strategii, dokonać analizy kluczowych wyników oraz wskazać możliwości rozwoju wirtualnych strategii, które wzmocnią pozycję konkurencyjną firmy.

Abstract

Article presents taxonomy of modern strategies, such as Ansoff’s expanded matrix tree obligatory rules, both real and virtual, with reference to the Marketing Strategies Report 2014. Theoretical approach allowed strategy identification of company X in presented case study. It was also possible to create trial diagnosis of effects of implemented strategy in company X as well as key findings verification. Author recommends future development possibilities of virtual strategies which will increase of company’s competitive position on the market.