Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej

Katarzyna Gralak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gralak, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-7317-7833 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej
BIOECONOMY AS AN AREA OF REGIONAL SMART SPECIALIZATION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, vol., nr 14(63), s. 65-74

Słowa kluczowe

biogospodarka inteligentna specjalizacja regionalna

Key words

bioeconomy regional smart specialization

Streszczenie

Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości rozwoju biogospodarki jako jednego z kluczowych obszarów inteligentnej specjalizacji polskich regionów. Przedstawiono założenia teoretyczne inteligentnej specjalizacji oraz rolę biogospodarki w rozwijaniu inteligentnych specjalizacji regionalnych. Wskazano również kierunki rozwoju biogospodarki jako dziedziny inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Artykuł ma charakter teoretycznoprzeglądowy. Jego podstawę źródłową stanowiły prace naukowe, ekspertyzy oraz dokumenty programowe.

Abstract

This study presents opportunities to develop bioeconomy as one of the key areas of regional smart specialization. In the paper there was presented the theoretical assumptions of smart specialization and the role of bioeconomy in developing smart regional specializations. It also identifies directions for the development of the bioeconomy as a field of smart specialization mazowieckie voivodship. This study is a review and presents the results of previous research in the regions. It is based on strategic documents, expertise and scientific work.