FREE TIME AS A DETERMINANT OF ECONOMIC DEVELOPMENT CULTURAL CONTEXT

Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Niemczyk, Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
FREE TIME AS A DETERMINANT OF ECONOMIC DEVELOPMENT CULTURAL CONTEXT
Czas wolny jako czynnik rozwoju gospodarczego kontekst kulturowy
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 104-115

Słowa kluczowe

czas wolny rozwój gospodarczy województwo funkcja kulturowa regionu

Key words

free time economic development voivodship cultural function of regions

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki analizy zależności pomiędzy czasem wolnym a rozwojem gospodarczym regionu, a biorąc pod uwagę fakt, że wśród wielu sposobów spędzania czasu wolnego wymienia się kulturę, to głównym celem artykuł stało się przedstawienie zależności pomiędzy poziomem rozwoju funkcji kulturowej regionu a poziomem jego rozwoju gospodarczego. W pracy wykorzystano publikowane dane GUS odnośnie do polskich województw, a ich dostępność wyznaczyła zakres czasowy badania, który przypadł na lata 2005- 2013. Analizy empiryczne poprzedziły rozważania teoretyczne opisujące relacje pomiędzy czasem wolnym a rozwojem gospodarczym.

Abstract

The article presents the results of the analysis of the interplay between free time and economic development of a region. Since culture is one of the ways of spending one’s free time, the main objective of this article is the presentation of interdependencies between the level of development of the cultural function of a region and the level of its economic development. Published GUS data referring to Polish voivodships were used and their availability set the timeframe of the research which covered the years 2005 – 2013. Theoretical considerations describing the relation between free time and economic development were preceded by empirical analyses.