CITY PLACEMENT – INNOVATIONAL MEANS OF PROMOTING CITIES

Andrzej Szromnik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Szromnik, Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
CITY PLACEMENT – INNOVATIONAL MEANS OF PROMOTING CITIES
City placement - innowacyjny środek promocji miast
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 161-169

Słowa kluczowe

promocja miast city placement strategie marketingowe miasto w biznesie filmowym

Key words

city promotion city placement marketing strategies a city in a film business

Streszczenie

W artykule dokonano próby szczegółowej projekcji strategii „city placement” z zaakcentowaniem głównych jej wątków, elementów składowych oraz problemów decyzyjnych zespołów realizatorów filmowych. Autor oparł się w tym względzie na diagnozie oraz analizie procesów oraz procedur decyzyjnych właściwych dla dużych polskich miast, ich organów administracyjnych, strategii promocyjnych oraz zasad współpracy z partnerami medialnymi. Zastosowane ujęcie procesowo – strukturalne w założeniu ma naświetlić główne determinanty wdrażania strategii „city placement” w marketingowej praktyce miast i regionów.

Abstract

A detail attempt of the “city placement” strategy, has been made in the article. Its main threads, components and decision making problems of the film producers teams have been emphasized. The author based his knowledge, in this case, on the diagnosis and analysis of the processes and decision making procedures adequate for big, Polish cities, their administrative authorities, promotional strategies and the rules of cooperation with media partners. Assumedly, the used process-structural conceptualization is to emphasize the main determinants of the “city placement” strategy introduction in marketing practice of the cities and regions.