Stopy zwrotu na rynku kapitałowym w kontekście fuzji i przejęć – studium przypadku

Adam Andrzejuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Andrzejuk, Adam; ORCID: 0000-0002-9844-3285 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Stopy zwrotu na rynku kapitałowym w kontekście fuzji i przejęć – studium przypadku
RATE OF RETURN FROM CAPITAL MARKETS IN THE CONTEXT OF MERGERS AND ACQUISITIONS – CASE STUDY
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 5-17

Słowa kluczowe

dobra informacyjne fuzje przejęcia koncentracja przedsiębiorstw stopy zwrotu

Key words

information goods mergers acquisitions industry concentration rate of return

Streszczenie

W artykule została przedstawiona analiza wpływu przejęcia spółki TVN SA przez Scripps Networks Interactive Inc na zyski inwestorów trzymających akcje w różnych okresach czasowych. Z uwagi na fakt, że obie spółki reprezentują branżę dóbr informacyjnych, na początku została zaprezentowana definicja oraz główne cechy tej branży. Dobra informacyjne często charakteryzują się krótkim cyklem życia produktu. Z tego powodu spółki działające w tej branży często stoją przed dylematem czy samodzielnie tworzyć produkt czy też przejąć już gotową firmę posiadająca taki produkt. Samodzielne tworzenie dobra informacyjnego pociąga za sobą wysokie ryzyko kosztów bezpowrotnie utraconych jeśli produkt okaże się klapą. Przejęcie spółki z gotowym produktem często wiąże się z zapłaceniem premii za przejęcie. Głównym założeniem jest hipoteza efektywności rynków. Celem artykułu było zbadanie jak wezwanie do sprzedaży akcji spółki branży dóbr informacyjnych notowanej na giełdzie papierów wartościowych, wpłynęło na zyski inwestorów trzymających akcje w różnych okresach czasowych, oraz jaką premię za przejęcie musiała zapłacić spółka przejmująca. Posłużono się metodą średnich skumulowanych nadzwyczajnych stóp zwrotu.

Abstract

This paper investigates through a case study, the acquisition of TVN SA company by Scripps Networks Interactive Inc. The material presented discusses the impact of the acquisition on profits of investors who held shares of the company in different periods of time. Since both companies represent the sector of information economy, the article starts with the definition of information goods, and the main characteristics of the industry. Information goods are often characterized by short product life cycle. For this reason, companies operating in this sector often face the dilemma of make/buy decision for a product. Due to the nature of information goods and the role that sunk costs play in the development of such goods, organic growth in the information goods sector, especially in new geographic location entails a high risk of failure. On the other hand, the acquisition of a company with a finished product often involves paying a premium. The aim of the article was to examine how a call for take-over in the information goods industry impacts the profits of investors holding shares in different periods of time, and what premium for the acquisition has to be paid by the acquiring company.