VARYING LEVELS OF IMPORTANCE ATTRIBUTED TO MARKETING OUTCOMES FOR THE PURPOSES OF EVALUATIONS OF ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN THE LIGHT OF A STUDY INVOLVING COMPANY MANAGERS

Witold Kowal
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kowal, Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
VARYING LEVELS OF IMPORTANCE ATTRIBUTED TO MARKETING OUTCOMES FOR THE PURPOSES OF EVALUATIONS OF ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN THE LIGHT OF A STUDY INVOLVING COMPANY MANAGERS
Zmienność wpływu efektów marketingowych na ocenę skuteczności przedsiębiorstwa w świetle wyników badań menedżerów przedsiębiorstw
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 75-83

Słowa kluczowe

ocena przedsiębiorstwa skuteczność cele przedsiębiorstwa efekty działań marketingowych

Key words

organizational evaluation effectiveness organizational goals marketing outcomes (effects)

Streszczenie

Ocena przedsiębiorstwa jest czymś oczywistym. Skuteczność przedsiębiorstwa jest przykładem jednej z takich ocen. Najczęściej jest ona kojarzona z realizacją celów. Rozwój koncepcji marketingowych uzasadnia liczne związki między efektami reprezentującymi cele podstawowe przedsiębiorstwa a efektami marketingowymi. Celem artykułu jest próba rozpoznania zmienności znaczenia różnych efektów działań marketingowych dla ocenę przedsiębiorstwa. Zasadne wydaje się oczekiwanie wzrostu wpływu efektów marketingowych na ocenę skuteczności przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonego wykazały, iż wzrostowi percepcji znaczenia skuteczności jako kryterium oceny przedsiębiorstwa towarzyszył wzrost percepcji znaczenia efektów reprezentujących cele podstawowe przedsiębiorstwa. Taką samą tendencję dało się zauważyć jedynie w odniesieniu do nielicznych efektów marketingowych.

Abstract

Organizational evaluations are something obvious. Company effectiveness may be the subject of such an evaluation. Most often, effectiveness is associated with the accomplishment of goals. The development of marketing concepts has demonstrated numerous relationships between the results representing a firm’s principal goals and its marketing outcomes. This paper aims to examine the differences in importance attached to the results of various marketing activities for the purposes of organizational assessment. Therefore, it would seem justified to expect a growing impact of marketing outcomes on the evaluation of organisational effectiveness. The results of the study proved that an increase in the significance attributed to effectiveness as a criterion for organisational evaluation was accompanied by a corresponding increase in the significance attributed to the results representing a company's principal goals. The same tendency could be observed only in respect of small number of marketing outcomes.