MARKETING MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Eugeniusz Michalski
Koszalin University of Technology
Michalski, Eugeniusz; ORCID: 0000-0002-0696-1772 (Koszalin University of Technology)
MARKETING MANAGEMENT OF ENTERPRISE
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 84-95

Słowa kluczowe

paradygmat wartości strategia SWOT technologia informacyjna

Key words

paradigm values strategy SWOT information technology

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest przedstawienie jak nowa koncepcja marketingu mix wpływa na dostarczanie wartości dla nabywców i przynosi korzyści przedsiębiorstwu. Zadaniem zarządzania marketingowego jest udostepnienie dóbr i usług nabywcom wtedy kiedy są gotowi do zakupu. Przedsiębiorstwo potrzebuje trafne i aktualne informacje o nabywcach, konkurentach i nowych trendach rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i na świecie. Analizie poddano paradygmat zarzadzania marketingowego i proces tworzenia zarzadzania marketingowego opartego na wartościach. Następnie rozpatrzono koncepcje strategii marketingowej i analizę SWOT. Na końcu omówiono wpływ technologii informacyjnej na zarzadzanie marketingowe.

Abstract

The main goal of this article is to present how the new conception of marketing mix affects delivering value to customers and benefit an enterprise. The task of marketing management is to make the good and service available when a customer is ready to buy it. An enterprise needs timely, accurate and relevant information on customers, competitors and new socio-economic trends in the country and the world. The analysis of marketing management paradigm and creation of value based management were carry out. Next, the concept of marketing strategy and SWOT analysis were under consideration. Lastly, the impact of information technology on marketing management were described.