CONSUMER SOVEREIGNTY AT A TIME OF GLOBALIZATION AND ICT EXPANSION

Bogdan Mróz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mróz, Bogdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
CONSUMER SOVEREIGNTY AT A TIME OF GLOBALIZATION AND ICT EXPANSION
Suwerenność konsumenta w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 15(64), s. 96-103

Słowa kluczowe

suwerenność konsumenta globalizacja nowe technologie informacyjno-komunikacyjne

Key words

consumer sovereignty globalization information and communications technology

Streszczenie

Living in a globalized world with robustly expanding information and communications technology, the 21st century consumer is exposed to innovative business models emerging in the cyberspace. On the one hand, this offers a chance of consumer empowerment and wider choice but on the other, previously unknown issues and threats are making themselves felt, among them electronic surveillance and loss of privacy. In the present article, an attempt is made to diagnose the chances for, and threats to, consumer sovereignty resulting from globalization and swift development of new information and communications technology.

Abstract

Konsumenci XXI wieku żyją w epoce globalizacji i dynamicznego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych owocujących m.in. pojawieniem się innowacyjnych modeli biznesowych w przestrzeni wirtualnej. Z jednej strony daje to szansę upodmiotowienia konsumentów i zwiększenia zakresu ich swobody wyboru, z drugiej – stwarza nieznane wcześniej problemy i zagrożenia, związane m.in. z elektroniczną inwigilacją, utratą prywatności itp. W artykule podjęto próbę diagnozy szans i zagrożeń dla suwerenności konsumentów wynikających z procesów globalizacji i szybkiego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.