Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014

Aleksandra Wicka1, Jarosław Świstak2
1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Wicka, Aleksandra; ORCID: 0000-0001-7713-4953 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Świstak, Jarosław (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)
Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014
LIFE INSURANCE IN THE PERIOD 2005-2014
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 100-113

Słowa kluczowe

ubezpieczenia na życie ubezpieczenia grupowe świadczenia i odszkodowania brutto

Key words

life insurance group insurance gross claims paid

Streszczenie

Celem opracowania jest określenie rozwoju ubezpieczeń na życie (grupa 1) w Polsce na tle wybranych czynników wpływających na liczbę i wartość wypłacanych świadczeń i odszkodowań. Analizy obejmowały lata 2005-2014. Stwierdzono, że ubezpieczenia na życie (grupa1) miały w badanych latach największy udział w sprzedaży ubezpieczeń osobowych. Wzrostowi liczby ubezpieczonych osób towarzyszył 2,5 krotny wzrost wartości wypłaconych świadczeń. Ustalono także, że w ubezpieczeniach na życie udział osób objętych nimi w formie grupowej był zdecydowanie wyższy niż objętych ubezpieczeniem indywidualnym.

Abstract

The aim of the study was to assess the development of life insurance (group 1) in Poland, taking into account factors affecting the number and value of benefits paid and compensation. Analysis covered the period from 2005 to 2014. It was found that life insurance (group1) had the largest share in sales of personal insurance in the analyzed period. The increase in the number of insured persons was accompanied by a 2,5-fold increase in the value of benefits paid. The study also showed that the share of people insured as a group was much higher than the insured individuals.