THE ROLE OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE MODERN MARKETING ON THE EXAMPLE OF THE MARKET OF DENTAL SERVICES

Wioletta Wereda1, Joanna Jończyk2
1 University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, 2 Bialystok University of Technology
Wereda, Wioletta (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce)
Jończyk, Joanna (Bialystok University of Technology)
THE ROLE OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE MODERN MARKETING ON THE EXAMPLE OF THE MARKET OF DENTAL SERVICES
Rola satysfakcji klienta we współczesnym marketingu na przykładzie rynku usług stomatologicznych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 114-127

Słowa kluczowe

satysfakcja klienta placówka medyczna usługi stomatologiczne współczesny marketing

Key words

customer satisfaction medical facility dental services contemporary marketing

Streszczenie

Świadomość zmiany zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej skłania podmioty lecznicze do ciągłego dostosowywania się do oczekiwań świadczeniobiorców oraz doskonalenia jakości oferowanych usług. Nie byłoby to możliwe bez stałego monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów i analizowania czynników wpływających na ich zadowolenie. Satysfakcja pacjenta stała się jednym z głównych narzędzi kształtowania jakości w opiece zdrowotnej, a tym samym gwarantem sukcesu organizacji na rynku usług stomatologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na poziomie teoretycznym i praktycznym roli satysfakcji konsumenta na rynku usług medycznych na przykładzie rynku usług stomatologicznych. Głównymi metodami zastosowanymi w artykule jest weryfikacja literatury oraz źródeł pierwotnych pozyskanych od badanych placówek, jak również analiza wyników badania ankietowego przeprowadzanego wśród pacjentów pochodzących z Białegostoku i okolic.

Abstract

The awareness of a change to the health care prompts medical entities to continuously adapt to the expectations of beneficiaries and to improve the quality of services offered. This would not be possible without the continuous monitoring of the level of satisfaction of patients and analysis of the factors influencing their satisfaction. Patient satisfaction has become one of the main tools for shaping the quality of health care, and thus guarantee of the success of the organization in the market of dental services. The purpose of this paper is to present at the theoretical and practical level the role of consumer satisfaction in the market of medical services on the example of the market of dental services. The main methods used in the article was the verification of literature and primary sources obtained from the surveyed facilities, as well as the analysis of the results of the survey conducted among patients from Bialystok and its surroundings.