Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej

Lucyna Witek1, Katarzyna Szalonka2
1 Politechnika Rzeszowska, 2 Uniwersytet Wrocławski
Witek, Lucyna (Politechnika Rzeszowska)
Szalonka, Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej
FOOD ALLERGIES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF FUNCTIONAL AND ORGANIC FOOD
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 128-140

Słowa kluczowe

dysfunkcje pokarmowe alergia pokarmowa żywność funkcjonalna żywność ekologiczna konsument zdrowie

Key words

food dysfunctions food allergy functional foods organic foods consumer health

Streszczenie

Postęp cywilizacyjny w dziedzinie higieny oraz zanieczyszczenia środowiska spowodowały nasilenie chorób alergicznych, (zwłaszcza wśród dzieci), co powoduje, że liczba alergików jest duża i stale rośnie. Jest to choroba uciążliwa, która obniża wydolność zawodową i wpływa negatywnie na wydolność edukacyjną. Te specyficzne potrzeby konsumentów powodują wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną i funkcjonalną, a zwłaszcza produkty gdzie całkowicie wyeliminowano alergeny, powodujące dolegliwości. Badania wskazują, że zarówno żywność ekologiczna jak i funkcjonalna może zapobiegać lub łagodzić skutki alergii pokarmowej.

Abstract

The civilization progress in hygiene and environmental pollution have led to an increase of allergic diseases (especially among children), with makes that the number of allergy sufferers is large and is constantly growing. This is a troublesome disease that causes not only a decrease in quality of life, its impairment, and in extreme cases it may lead to death. Allergy reduces the professional capacity and affects negatively educational performance. The specific needs of consumers cause an increase in demand for organic products and functional food, especially products which completely eliminate allergens which cause discomfort. Research indicates that both organic and functional food can prevent or mitigate the effects of food allergy.