Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków

Krystyna Gutkowska1, Marlena Piekut2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Politechnika Warszawska
Gutkowska, Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Piekut, Marlena (Politechnika Warszawska)
Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków
THE USE OF CATERING SERVICES BY POLES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 15-24

Słowa kluczowe

determinanty konsumpcji usługi gospodarstwa domowe gastronomia

Key words

determinants of consumption services households catering

Streszczenie

Celem artykułu była ocena zmian wydatków na usługi gastronomiczne w polskich gospodarstwach domowych oraz identyfikacja typów gospodarstw domowych przeznaczających najwięcej i najmniej na usługi gastronomii. Materiał źródłowy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Wydatki na gastronomię w gospodarstwach domowych sukcesywnie wzrastają. Wydatki na usługi gastronomiczne dość silny związek wykazują z zawodem wykonywanym przez głowę domu. Większe wydatki na gastronomię występują w gospodarstwach domowych osób wyżej wykształconych oraz wśród gospodarstw domowych jednoosobowych, w rodzinach niepełnych i wśród małżeństw z jednym dzieckiem na utrzymaniu. Istotne znaczenie w wydatkach na usługi gastronomiczne wykazano też względem lokalizacji gospodarstwa domowego.

Abstract

The aim of the article was to evaluate changes in spending on catering services in Polish households and identify the types of households with the largest and smallest expenditure on catering services. The research material consisted of individual data from the household budget survey conducted by the CSO. Expenditure on catering to households gradually increase.