Rozwój zagranicznych sieci handlowych w Polsce

Joanna Wrzesińska-Kowal
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wrzesińska-Kowal, Joanna; ORCID: 0000-0001-5492-8187 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rozwój zagranicznych sieci handlowych w Polsce
THE DEVELOPMENT OF FOREIGN RETAIL CHAINS IN POLAND
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 25-36

Słowa kluczowe

handel detaliczny branża spożywcza sieci handlowe

Key words

retail trade food industry retail chains

Streszczenie

W artykule podjęto się próby określenia czynników sprzyjających rozwojowi zagranicznych sieci handlowych na polskim rynku głównie z branży spożywczej. Przedstawiono także informacje o fuzjach i przejęciach sieci handlowych, strukturę handlu detalicznego oraz perspektyw rozwoju. Na dalszy rozwój badanych podmiotów będą miały znaczący wpływ zmiany regulacji przepisów prawnych oraz decyzje władz samorządowych. Samorządy mogą wpłynąć na harmonijny rozwój lokalnych sieci handlowych poprzez: unikanie monopolizacji rynku lokalnego, zapewnienie zróżnicowania form handlu, racjonalne rozmieszczenie sklepów oraz pobudzanie przedsiębiorczości i ograniczenie bezrobocia na lokalnym rynku.

Abstract

The article attempts to identify factors contributing to the development of foreign retail chains on the Polish market, mainly in the food industry. Also, there are presented: information on mergers and acquisitions of retail chains, the structure of retail trade and its development prospects. Changes in law regulations and the decisions of local authorities will have a significant impact on further development of the surveyed entities. Local authorities can affect the harmonious development of local trade networks by: preventing monopolization of the local market, ensuring the diversity of trade forms, effective distribution of shops and stimulating entrepreneurship and reducing local unemployment.