DEVELOPMENT OF BORDER RURAL AREAS IN UKRAINE BASED ON IMPLEMENTATION OF REGIONAL MARKETING MECHANISMS

Viktor Borshchevskiy1, Iryna Kravtsiv2, Vitaliy Krupin3
1 Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine, 2 Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi, 3 Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences
Borshchevskiy, Viktor (Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine)
Kravtsiv, Iryna (Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi)
Krupin, Vitaliy (Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences)
DEVELOPMENT OF BORDER RURAL AREAS IN UKRAINE BASED ON IMPLEMENTATION OF REGIONAL MARKETING MECHANISMS
Rozwój przygranicznych obszarów wiejskich Ukrainy na zasadzie implementacji regionalnych mechanizmów marketingowych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 5-14

Słowa kluczowe

przygraniczne obszary wiejskie dywersyfikacja gospodarcza marketing Ukraina

Key words

border rural areas economic diversification marketing Ukraine

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony rozpatrzeniu roli marketingu w rozwoju ukraińskich obszarów wiejskich graniczących z państwami o większej potędze gospodarczej – krajami członkowskimi UE. Podobna bliskość do takiego sąsiada to jednocześnie możliwość i zagrożenie, jednak pod warunkiem należytego przygotowania i zastosowania wybranych środków, może ona skutkować obustronną korzyścią. Marketing terytorialny, marketing rolny, dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, współczesne zarządzanie na poziomie krajowym i regionalnym – to wszystko jest tym, co ukraińskie obszary wiejskie potrzebują dla przygotowania do bliższej integracji z UE, oraz utrzymania i pogłębienia ich potencjału rozwojowego. Dla zrozumienia tych zagadnień artykuł rozpatruje ich oraz środowisko, w którym funkcjonują ukraińskie przygraniczne obszary wiejskie. Na podstawie analizy wyodrębnione zostały kluczowe priorytety dla dywersyfikacji gospodarki przygranicznych obszarów wiejskich, które powinny pomóc w kształtowaniu kompleksowego systemu wsparcia lokalnych wiejskich społeczności w przygranicznych regionach Ukrainy.

Abstract

The article is devoted to understanding the role of marketing in the development of Ukrainian rural areas, which are neighbouring with countries of greater economic power – the EU member states. Such closeness to such neighbour is an opportunity and a threat at the same time, yet with proper preparations and properly implemented measures it could turn into bilateral benefit. Marketing of territories, agrarian marketing, diversification of rural economy, modern national and regional management approaches – that is what Ukrainian rural areas require in order to prepare them for closer integration with EU, for preserving and deepening of their development potential. In order to understand these issues the article elaborates them and the environment in which Ukrainian border rural areas are functioning. Based on this analysis the key priorities for diversification of the economy of border rural areas are offered, which would aid forming a complex system of support for the local rural communities in border regions of Ukraine.