THE ROLE OF LEASING IN FINANCING OF INNOVATION IN EUROPE AND ARMENIA

Lilya Avetisyan1, Agnieszka Parlińska2
1 Eurasia International University, Armenia, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Avetisyan, Lilya (Eurasia International University, Armenia)
Parlińska, Agnieszka; ORCID: 0000-0001-6640-3097 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
THE ROLE OF LEASING IN FINANCING OF INNOVATION IN EUROPE AND ARMENIA
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 56-69

Słowa kluczowe

Leasing innowacje finansowanie inwestycje badania i rozwój

Key words

leasing innovation financing investment research and development

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania leasingu jako instrumentu finansowania działalności innowacyjnej. W dzisiejszych czasach kwestia poszukiwania nowych sposobów finansowania działalności innowacyjnej, która jest głównym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, ma szczególne znaczenie. Artykuł przedstawia zalety leasingu jako mechanizmu finansowania działalności innowacyjnej oraz rolę innowacyjnego leasingu w nowoczesnych warunkach. Autorki przeprowadziły również analizę porównawczą przepisów dotyczących leasingu w wielu krajach europejskich, a także analizę europejskiego rynku leasingu pod względem struktury i aktualnych trendów rozwoju. Wyszczególniono główne problemy zakłócające rozwój leasingu w Armenii. Dodatkowo na podstawie najlepszych praktyk europejskich przedstawiono zalecenia, które promują korzystanie z leasingu do stymulacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Armenii.

Abstract

The paper presents possibilities of the use of leasing as an instrument of financing of innovation activities. At present times the issue of search of new ways of financial provision for innovation activity, which is the main factor of competitiveness of the enterprises, is of a particular importance. In the paper advantages of the leasing funding mechanism for innovation activities are presented, and the role of innovative leasing in modern conditions is revealed. The comparative analysis of regulation of leasing in a number of European countries is carried out, and also the analysis of the European leasing market is submitted. The structure and current trends of development of the domestic leasing market are considered. The main problems interfering development of leasing in Armenia are revealed. On the basis of the best European practices recommendations are provided, which will promote the use of leasing for stimulation of innovation activities of the enterprises in Armenia.