THE DEVELOPMENT OF HOTEL BASE IN POLAND WITH THE USE OF EU FUNDS

Maciej Stawicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Stawicki, Maciej (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
THE DEVELOPMENT OF HOTEL BASE IN POLAND WITH THE USE OF EU FUNDS
Rozwój bazy hotelowej w Polsce przy wykorzystaniu funduszy europejskich
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 70-78

Słowa kluczowe

fundusze UE hotele Polska rozwój bazy noclegowej fundusze europejskie 2007-2013

Key words

EU funds hotels Poland hotel classification development

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie roli środków unijnych w rozwoju bazy hotelowej w Polsce. Cele szczegółowe obejmują identyfikację zmian w strukturze hoteli, prezentację wartości i liczby inwestycji w hotelach współfinansowanych z funduszy unijnych oraz oceny roli funduszy UE w budowę nowych hoteli w Polsce. Użyto metody opisowej, metod statystycznych i graficznej prezentacji danych. W analizowanym okresie liczba hoteli w Polsce wzrosła z 668 w 1995 roku do 2209 w 2015 roku, przy czym udział najbardziej luksusowych hoteli (5- i 4-gwiazdkowych) wzrósł najbardziej. W perspektywie finansowej 2007-2013 zrealizowano 208 projektów obejmujących budowę lub adaptację budynków na hotele i 193 projekty związane z rozwojem i modernizacją tych obiektów o łącznej wartości dofinansowania UE 631,6 mln zł. Najwyższe wartości nowo budowanych hoteli zaobserwowano w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i opolskim, także regionach położone we wschodniej Polsce. Największy wzrost liczby hoteli odnotowano w południowo-wschodniej i centralnej Polsce, co było po części efektem realizowanej polityki regionalnej i wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej.

Abstract

The aim of the paper is to present the role of EU funds in the development of hotel base in Poland. Detailed objectives include identification of changes in the structure of hotels, presentation of the value and number of investments in hotels co-financed by the EU funds and assessment of the role of EU funds in building new hotels in Poland. Descriptive, statistical and graphic methods were used. In the analyzed period the number of hotels in Poland changed from 668 in 1995 to 2209 in 2015. The share of most luxurious (5- and 4-star) hotels have developed most. Financial perspective 2007-2013 differed from the previous one, as much more projects involving hotels were implemented: 208 construction or adaptation and 193 development or renovation ones with total EU co-financing of 631,6 million PLN. The highest values of new hotels constructions or adaptations for hotels characterized voivodships dolnośląskie, warmińsko-mazurskie and opolskie, also regions located in eastern Poland. The highest increase of hotel number was observed in south-eastern and Central Poland, which partly was the effect of implemented regional policy and European Union funds.