NEW CHALLENGES FACING RETAIL AND MARKETING – SUSTAINABLE CONSUMPTION AND INNOVATIONS OF TRADE ENTERPRISES

Magdalena Stefańska1, Grażyna Śmigielska2
1 Poznań University of Economics and Business, 2 Cracow University of Economics
Stefańska, Magdalena (Poznań University of Economics and Business)
Śmigielska, Grażyna (Cracow University of Economics)
NEW CHALLENGES FACING RETAIL AND MARKETING – SUSTAINABLE CONSUMPTION AND INNOVATIONS OF TRADE ENTERPRISES
Nowe wyzwania dla handlu detalicznego i marketingu - zrównoważona konsumpcja a innowacje przedsiębiorstw handlowych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, vol., nr 16(65), s. 79-87

Słowa kluczowe

zrównoważona konsumpcja marketingowe i organizacyjne innowacje w przedsiębiorstwach handlowych

Key words

sustainable consumption marketing and organizational innovations of trade enterprises

Streszczenie

Zrównoważona konsumpcja to termin określający pewien rodzaj zachowań konsumenckich, wynikający z szerszej koncepcji – zrównoważonego rozwoju. Konsumenci, wybierając sposób zaspokojenia potrzeby, biorą zarazem pod uwagę szereg czynników, które zapewniają minimalizowanie negatywnych dla środowiska naturalnego i społeczeństwa skutków własnych decyzji zakupowych. W artykule dokonano charakterystyki i identyfikacji konsumentów dążących do zrównoważonej konsumpcji. Ponadto wyjaśniono, w jaki sposób przedsiębiorstwa odpowiadają na potrzeby tych nabywców innowacjami – w szczególności marketingowymi i organizacyjnymi. W opracowaniu skupiono się na przedsiębiorstwach handlowych z kilku powodów. Przede wszystkim przedsiębiorstwa handlowe wyróżniają takie cechy, jak: bliskość względem konsumentów, współtworzenie oferty z producentami, a także kształtowanie kanałów sprzedaży i tworzenie szeregu udogodnień czasowych i przestrzennych umożliwiających sprawne zaspokajanie potrzeb. Są one także wiodącymi podmiotami pod względem innowacji – to właśnie przedsiębiorstwa handlowe najszybciej zaadoptowały szereg innowacji w okresie transformacji gospodarki. W ostatniej części skonfrontowano dążenia przedsiębiorstw z celami konsumentów i wskazano na bariery rozwoju i czynniki sprzyjające zrównoważonej konsumpcji.

Abstract

Sustainable consumption is a term related to the type of consumer behavior being a part of the broader concept of sustainable development. In the process of selecting the method of satisfying their needs, consumers take into account a number of factors which minimize the negative influence of their buying decisions on the natural environment and the society. The goal of the article is to identify consumers aiming at sustainable consumption and to explain the way in which companies respond to these consumers’ needs by means of innovations – particularly that of the marketing and organizational nature. The study focuses on retail companies for a few reasons. First of all, companies of this type have the following characteristics: proximity to consumers, cooperation with producers in creating their offer, as well as shaping sales channels and developing a variety of time and space solutions facilitating the efficient need satisfaction. What is more, they are also leaders in innovation – these are the retail companies that adopted a number of innovations during the economic transformation period. In the last part of the article the companies’ objectives are confronted with the consumers’ aims, as well as barriers to development and factors conducive to sustainable consumption are discussed.