Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy

Zenon Pokojski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Pokojski, Zenon (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy
Environment of enterprise value management– based on Azoty Pulawy Group case
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 118-132

Słowa kluczowe

zarządzanie wartością wartość dla interesariuszy wartość klienta wartość wspólna goodwill

Key words

value management stakeholder value customer value shared value goodwill

Streszczenie

W niniejszym artykule zaprezentowano uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w budowaniu jego wartości. Wskazano na dwa dominujące nurty w zarządzaniu. Jeden oparty na budowaniu wartości dla właścicieli, drugi koncentrujący się na budowaniu wartości dla interesariuszy przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest wskazanie na przykładzie Grupy Azoty Puławy, że w dłuższym horyzoncie czasu budowa wartości przedsiębiorstwa dla podstawowych interesariuszy służy podnoszeniu wartości dla jego właścicieli. Analizę dokonano w oparciu o przegląd literatury nauk o zarządzaniu oraz obserwację uczestniczącą autora jako wiceprezesa zarządu GA Puławy.

Abstract

This article presents the environmental structure of successful enterprise management in value growth approach. There were indicated two main trends in such management. One based on building value for the owners, the other focusing on building value for the business stakeholder. The purpose of the article is to show that in the longer term, building a company's value for owners comes along with value growth for its key stakeholders. The presented case of the Azoty Pulawy Group is a confirmation to this assumption. The analysis was based on a literature review of management sciences and and participant observations of the author as a Vice President of GA Puławy.