KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0

Barbara Szymoniuk
Politechnika Lubelska
Szymoniuk, Barbara (Politechnika Lubelska)
KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0
CLUSTER AS A NETWORK OF STAKEHOLDERS ACCORDING TO THE ASSUMPTIONS OF MARKETING 3.0
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 170-179

Słowa kluczowe

klastry organizacje sieciowe interesariusze marketing 3.0

Key words

clusters network organizations stakeholders marketing 3.0

Streszczenie

Artykuł został oparty na wynikach badań, przeprowadzonych na próbie 16 Krajowych Klastrów Kluczowych. Przedstawia on klastry jako szczególny rodzaj sieci organizacyjnych, w których uczestnikami są ich interesariusze. Wykazano w nim, że polskie klastry podejmują działania marketingowe zgodnie z podstawowymi założeniami Marketingu 3.0., dbając o spełnienie oczekiwań uczestników swojej sieci organizacyjnej w sferze racjonalnej, emocjonalnej i duchowej. Na podstawie dokonanych badań oraz doświadczeń z pracy eksperckiej i organizacyjnej w klastrach, autorka formułuje rekomendacje oraz wnioski odnośnie wzmacniania sieci organizacyjnych klastrów przy zaangażowaniu ich interesariuszy.

Abstract

This article is based on research conducted in Poland on the sample of 16 National Key Clusters. These clusters are described here as special types of organizational networks, in which participate their stakeholders. Research indicates that marketing actions of these clusters are compatible with the fundamental assumptions of Marketing 3.0, and meet the participants expectations in the rational, emotional and spiritual sphere. Based on research and experience taken from the author`s expertise and organizational work in clusters, she formulates conclusions and recommendations on involving the cluster stakeholders in strengthening its organizational network.