Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych

Zygmunt Waśkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Waśkowski, Zygmunt; ORCID: 0000-0003-0793-3578 (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych
THE DETERMINANTS OF PURCHASE DECISIONS OF CUSTOMERS ON THE SPORT PRODUCTS MARKET
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 180-188

Słowa kluczowe

zachowania nabywców decyzje zakupowe rynek sportu rynek biegowy

Key words

customer behaviors purchase decisions sport market running industry

Streszczenie

Rynek produktów sportowych w Polsce, dedykowanych dla biegaczy systematycznie rozwija się wraz z liczbą przybywających miłośników tej formy spędzania czasu wolnego. Jednakże nabywcy tych produktów wykazują się zmiennością swoich preferencji i zachowań zakupowych, między innymi w zależności od ich doświadczenia biegowego. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu z obszaru aktywnego wykorzystania czasu wolnego, opracowano autorką propozycję sportowego cyklu życia biegacza, uwzględniającą jego sposób zachowania na rynku, a także zaprezentowano wyniki badań obrazujące preferencje biegaczy oraz motywy ich decyzji zakupowych w doniesieniu do wybranej grupy produktów, jaką jest obuwie dla biegaczy.

Abstract

The Polish market of sport products dedicated for runners systematically develops as the number of people who choose this way of passing their leisure time increases. However, the customers who buy these products have varying preferences and behaviours, depending on, among others, their running experience. This article contains an overview of literature on the subject of active leisure time. It also presents the Author’s original idea for a runner’s sports life cycle, which includes their market behaviour, and the results of own research which show the runners’ preferences and motivations when it comes to making purchase decisions on the example of a chosen product group, namely: runners’ shoes.