Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży

Marzanna Witek-Hajduk1, Jolanta Mazur2, Andrzej Sznajder3, Bartosz Targański4, Piotr Zaborek5
1, 2, 3, 4, 5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Witek-Hajduk, Marzanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie )
Mazur, Jolanta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie )
Sznajder, Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie )
Targański, Bartosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie )
Zaborek, Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie )
Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży
CHARACTERISTICS OF INTERNET DOMAINS OF POLISH EXPORT BRANDS AND SPECIFICS OF A SECTOR
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 189-199

Słowa kluczowe

cechy domen internetowych strony WWW umiędzynarodowienie polskie marki

Key words

Internet domain names’ characteristics web sites internationalization Polish brands

Streszczenie

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze: Czy cechy stron internetowych polskich marek adresowanych do krajowych i zagranicznych konsumentów wykazują istotne różnice ze względu na specyfikę branży? W tym celu zrealizowano badania ilościowe polegające na obserwacji i rejestrowaniu cech witryn internetowych marek eksporterów i uzupełniono o dane wtórne na temat ruchu internetowego oraz wyników finansowych gestorów marek. Zbiorowość badawczą stanowiły 402 najsilniejsze polskie marki dóbr konsumpcyjnych, sprzedawane na rynkach zagranicznych. Stwierdzono, że relatywnie najwyższy poziom badanych cech witryn WWW wykazują marki odzieży i innych produktów związanych z modą oraz marki pozostałych dóbr trwałego użytku, a najniższy - marki żywności i kosmetyków.

Abstract

The aim of this paper is to answer the research question: Do the characteristics of Polish brands' websites addressed to the domestic and foreign consumers demonstrate significant differences in terms of the industry specificity?For this purpose, quantitative research was carried out by observing and recording the characteristics of the exporting brands' websites, supplemented with secondary data on Internet traffic and the financial outcomes of the brands' owners. The research community constisted of 402 strongest Polish consumer goods' brands sold in foreign markets.It has been found that the brands of clothing and other fashion-related products and brands of consumer durable goods demonstrate relatively high level of surveyed Web site characteristics and brands of food and cosmetics - the lowest.