WHO IS A SUSTAINABLE CONSUMER? IN SEARCH OF A NEW HUMAN CONCEPT IN SUSTAINABLE ECONOMY

Jolanta Zrałek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zrałek, Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
WHO IS A SUSTAINABLE CONSUMER? IN SEARCH OF A NEW HUMAN CONCEPT IN SUSTAINABLE ECONOMY
Kim jest zrównoważony konsument? W poszukiwaniu nowej koncepcji człowieka w zrównoważonej gospodarce
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 213-222

Słowa kluczowe

koncepcja człowieka ekonomia ekologiczna zrównoważony rozwój homo oeconomicus

Key words

conception of humans ecological economics sustainability homo oeconomicus

Streszczenie

Sposób, w jaki ekonomiści postrzegają i interpretują zachowania jednostek przekłada się bezpośrednio na narzędzia wykorzystywane w polityce zrównoważonego rozwoju (PZR). Ich skuteczność, a zatem możliwość osiągnięcia celów zrównoważenia zależy bowiem od tego jak dobrze przyjęte założenia odwzorowują rzeczywiste mechanizmy ludzkich zachowań. W miarę dojrzewania koncepcji ZR dla ekonomistów ekologicznych coraz bardziej oczywisty stawał się fakt, że wskazanego warunku nie jest w stanie spełnić neoklasyczna koncepcja homo oeconomicus. Zgodnie z tym nurtem model neoklasyczny ani nie odzwierciedla zasad funkcjonowania zrównoważonego społeczeństwa, ani nie tłumaczy zrównoważonych zachowań jednostek. W konsekwencji szczególne zainteresowanie ekonomistów ekologicznych skupiło się na analizie i krytyce modelu homo oeconomicus oraz na szukaniu możliwości bądź to uzupełnienia tej wizji, bądź jej całkowitej zmiany. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie istotnych elementów krytyki koncepcji homo oeconomicus i opisanie na tym tle nowych koncepcji człowieka zaproponowanych przez przeciwników podejścia neoklasycznego.

Abstract

The way in which economists perceive and interpret human behaviors directly translates into the tools of sustainable development policy (SDP). The efficacy of these tools, hence the possibility of attaining sustainable development (SD) goals depends on how precisely the background assumptions reflect mechanisms of human behaviors. Along with a maturation of sustainability concept it was becoming obvious for ecological economists that this condition is no longer fulfilled by neoclassical concept of homo oeconomicus. According to this path of thought the neoclassical model neither reflects the rules of sustainable society nor explains sustainable behaviors of individual actors. In consequence, ecological economists have been focused on the analysis and critique of homo oeconomicus model. They also started to search for a new concept which would be able to either complement or replace it. This article seeks to explain the vital points of critique of homo oeconomicus concept and, on this background, to describe new concepts introduced by the opponents of neoclassical approach.