Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro

Wawrzyniec Czubak1, Bartłomiej Bajan2, Przemysław Cieślak3
1, 2, 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Czubak, Wawrzyniec; ORCID: 0000-0002-0826-8461 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu )
Bajan, Bartłomiej; ORCID: 0000-0003-1393-6580 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu )
Cieślak, Przemysław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu )
Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro
DIRECT PAYMENTS FOR AGRICULTURE IN POLAND IN CONDITIONS OF STAYING OUTSIDE THE EURO AREA
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 46-53

Słowa kluczowe

strefa euro płatności bezpośrednie dochody rolnicze

Key words

euro area direct payments agricultural income

Streszczenie

Celem opracowania jest oszacowanie skutków jakie dla polskich gospodarstw rolnych niesie za sobą pozostawanie poza unią walutową w nawiązaniu do systemu przeliczania płatności bezpośrednich dla krajów, które nie są członkami strefy euro. Analiza skupia się na corocznych różnicach kursowych, pomiędzy wartościami referencyjnymi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), po których przelicza się płatności bezpośrednie, a kursami z dni, w których wypłacane są środki dla gospodarstw rolnych. Badaniu zostały poddane wypłaty realizowane w kampaniach 2005-2013. W analizowanym okresie rolnicy stracili na przeliczaniu płatności około 750 milionów złotych, co nie przekracza 1% otrzymywanej pomocy. Niepokojące mogą być jednak krótkookresowe wahania kursowe, które w 2008 roku spowodowały stratę 25% środków (ponad 2 miliardy złotych) w stosunku do tego co uzyskaliby beneficjenci w przypadku uczestnictwa w strefie euro.

Abstract

The purpose of the study is to demonstrate the effects that, for Polish farmers, entails staying out of the monetary union in relation to the conversion system of direct payments for countries that are not members of the euro zone. The analysis focuses on yearly differences between the reference values of exchange rate of the European Central Bank (ECB), which are the base for direct payments conversion and daily exchange rates in which the funds are paid to farmers. The analysis covers the payment campaigns 2005-2013. In the analysed period, farmers lost on the conversion of payments about 750 million zlotys, which does not exceed 1% of the received aid. The worrying fact however, may be short-term fluctuations of exchange rate, which in 2008 resulted in a loss of 25% (more than 2 billion zlotys) in relation to what beneficiaries would receive in case of participation in the euro zone.