Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej

Mieczysław Adamowicz1, Tomasz Adamowicz2, Wioletta Miklaszewska3
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Adamowicz, Tomasz; ORCID: 0000-0003-0378-3832 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Miklaszewska, Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej
WORLD FINANCIAL CRISIS AND ANTICRISIS ACTIVITIES RELATED TO POLISCH ECONOMY
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 5-24

Słowa kluczowe

kryzys finansowy wielka recesja działania antykryzysowe polityka finansowa

Key words

financial crisis great recession anticrisis activities financial policy

Streszczenie

Przedmiotem pracy jest przedstawienie zarysu światowego kryzysu finansowego z lat 2007-2011, jego przebiegu i skutków w Polsce oraz działań naprawczych i zapobiegawczych podejmowanych przez rząd i instytucje finansowe w Polsce. Praca oparta na literaturze problemu i przedmiotu badań oraz informacjach różnych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych. Kryzys finansowy w Polsce ujawnił się z opóźnieniem w stosunku do innych krajów wysokorozwiniętych i przebiegał z mniejszą intensywnością. W działaniach antykryzysowych Polska dostosowała się do zaleceń Unii Europejskiej. Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Działania rządu i banku centralnego w Polsce dotyczyły sfery instytucjonalnej, sposobu funkcjonowania i prowadzenia polityki finansowej oraz sfery realnej gospodarki, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i instytucji publicznych.

Abstract

Description and evaluation of the world financial crisis of the years  2007-2011, as well as pheatures and outcomes of this crisis in Poland and anticrisis activities undertaken  by the government and financial institutions  in Poland represent the subject  and purpose of this article. The subject literature and informations from different national and international financial institutions and organizations were used  as a  source of  research materials and  data for analysis. Financial crisic appeared in Poland with some delay and was less intensive than in other developed countries. Anticrisis measures undertaken in Poland were adjusted to the European Union and International Monetary Fund recomendations. Polish Central Bank and government  anticrisis activities  referred to institutional sphere, mode of institution functioning and the  area of financial policy. Reaction of enterprises, households, selfgoverning and public institutionas acting in real economy were observed and assessed.