Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska

Dorota Jegorow
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jegorow, Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska
SOURCES OF FINANCING EUROPEAN PROJECTS IN RELATION TO FINANCIAL TRANSFERS POLAND - EUROPEAN UNION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 63-72

Słowa kluczowe

fundusze europejskie polityka spójności rozwój regionalny Unia Europejska zróżnicowanie regionalne

Key words

EU funding cohesion policy regional development the European Union regional differentiation

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja rzeczywistego udziału dofinansowania zagranicznego projektów realizowanych pod szyldem funduszy europejskich, a zatem ze środków pochodzących ze źródeł bezzwrotnych w okresie od maja 2004 r. do lutego 2017 r. Przeprowadzona analiza o charakterze ilościowo-jakościowym uwzględnia poziom dofinansowania tzw. projektów europejskich w wymiarze źródeł pochodzenia dotacji z uwzględnieniem transferów finansowych pomiędzy budżetami Polski i Unii Europejskiej. Ogół danych ilościowych poddanych relatywnej analizie statystycznej pochodzi ze zbiorów publicznych oraz dokumentów programowych związanych z polityką regionalną. Kontekst jakościowy analizy wpisany został w literaturowe studia porównawcze.

Abstract

The aim of this study is to present the real financing of projects implemented under the aegis of European funds of funds coming from non-returnable foreign sources in Poland since May 2004 until February 2017. In fact, this level is insignificant. The analysis of quantitative and qualitative takes into account the level of co-financing of European projects in terms of sources of grants and financial transfers between Poland and the European Union.