Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie

Adam Miara
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Miara, Adam (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON MANAGEMENT IN THE MODERN ENTERPRISE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 17(66), s. 96-103

Słowa kluczowe

zarządzanie metody zarządzania globalizacja

Key words

management management methods globalization

Streszczenie

Wieloaspektowość uwarunkowań funkcjonowania organizacji w dobie globalizacji gospodarki światowej wymusza wybór i wdrażanie w przedsiębiorstwach nowych metod zarządzania. W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków stosowania nowych, globalnych metod zarządzania. Przedstawiono ideę i istotę globalizacji w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono zalety oraz wady globalnych metod zarządzania w organizacjach.

Abstract

Many aspects functioning of an organization of conditions in a globalizing world economy forces the selection and implementation of enterprise new management methods. This article attempts to present the effects new global of management methods. Presents the idea and essence of globalization in relation to business management. Based on the review of the literature shows the advantages and disadvantages of global management methods in organizations.