Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy ASSET4 ESG

Hanna Sikacz1, Przemysław Wołczek2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Sikacz, Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Wołczek, Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy ASSET4 ESG
ESG ANALYSIS OF COMPANIES INCLUDED IN THE RESPECT INDEX BASED ON ASSET4 ESG DATABASE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 18(67), s. 158-169

Słowa kluczowe

czynniki ESG RESPECT Index ASSET4 ESG bazy danych ESG

Key words

ESG factors RESPECT Index ASSET4 ESG ESG databases

Streszczenie

Niniejsze opracowanie dotyczy analizy danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu organizacyjnego zwanych danymi ESG (ang. Environmental, Social, Governance). Przedmiotem analizy są spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT, co sugeruje, że ich wyniki ESG powinny być wysokie z racji przynależności do tego indeksu. Celem opracowania jest zatem zweryfikowanie poglądu dotyczącego wysokich wyników ESG spółek z indeksu RESPECT. Do analizy wykorzystano dane z bazy ASSET4 ESG firmowanej przez Thomson Reuters, jednego z głównych światowych dostawców informacji, zarówno dla przedsiębiorstw, specjalistów, jak i naukowców. Zaprezentowana analiza wyników ESG uzyskanych przez spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT wskazuje na duże różnice w wynikach między danymi podmiotami, mimo że po spółkach mających spełniać najwyższe standardy związane z odpowiedzialnością można było spodziewać się mniejszych różnic i lepszych rezultatów.

Abstract

This study is concerned with the analysis of non-financial data related to environmental issues, social responsibility and corporate governance, called ESG data (Environmental, Social, Governance). The companies from the RESPECT Index are the subject of analysis. This suggesting that their ESG results should be high due to their affiliation to the mentioned index. Therefore the purpose of this paper is to verify the view on the high ESG results the companies from the RESPECT Index. To make analysis the data from the ASSET4 ESG database were used. This database is owned by Thomson Reuters, one of the world's major information providers, both for businesses, professionals, and researchers. The analysis of the ESG results obtained by the companies from the RESPECT Index shows that there are big differences in results between the entities, although from the companies, which should meet the highest standards of responsibility, we could expect smaller differences and better results.