Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań

Hanna Sikacz1, Przemysław Wołczek2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Sikacz, Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Wołczek, Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań
ESG ANALYSIS OF COMPANIES INCLUDED IN THE RESPECT INDEX – SUMMARY OF RESEARCH
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 18(67), s. 170-180

Słowa kluczowe

czynniki ESG RESPECT Index Thomson Reuters Eikon ASSET4 ESG

Key words

ESG factors RESPECT Index Thomson Reuters Eikon ASSET4 ESG

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie badań związanych z analizą ESG spółek wchodzących w skład RESPECT Index. Celem artykuł jest dokonanie oceny porównawczej informacji pozyskanych z dwóch baz danych: ASSET4 ESG i Thomson Reuters Eikon oraz na podstawie tych informacji przeprowadzenie analizy wyników ESG przedsiębiorstw z indeksu RESPECT. Analiza ma odpowiedzieć na pytanie czy spółki z przedmiotowego indeksu to rzeczywiście podmioty, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu organizacyjnego. Przedstawione w artykule rezultaty badań wskazują na pewne rozbieżności w wynikach ESG uzyskanych przez spółki. Wyniki ESG pozyskane z bazy ASSET4 ESG są korzystniejsze dla analizowanych spółek. Należy podkreślić, że kwalifikacja danego przedsiębiorstwa do indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Tymczasem, pomimo różnic występujących w wynikach ESG między analizowanymi bazami, okazało się, że do X edycji indeksu RESPECT dostały się spółki z bardzo niskimi wyniki, co rodzi zastrzeżenia do procesu doboru spółek do przedmiotowego indeksu.

Abstract

This study is a summary of the research related to the ESG analysis of companies included in the RESPECT Index. The aim of the article is to make the comparative assessment of information obtained from two databases: ASSET4 ESG and Thomson Reuters Eikon and on the basis of this information make an analysis of the ESG results of companies from the RESPECT Index. The analysis is intended to answer the question whether the companies in the index are really those who fulfill at the highest level the requirements in the area of environment, social and corporate governance. The results of the research presented in this paper show some divergences in ESG results obtained by companies. The ESG results from the ASSET4 ESG database are more favorable for the companies analyzed. It should be emphasized that the qualification of a given company into the index of socially responsible companies should not raise any doubts. Meanwhile, in spite of the differences in the ESG results between the analyzed databases, it turned out that to the X edition of the RESPECT Index have been qualified companies with very low ESG results, which raises objections to the process of selecting companies to the index