ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF HOUSEHOLDS IN POLAND – ANALYSIS AND DIAGNOSIS

Wioletta Wereda1, Dariusz Prokopowicz2
1 Military University of Technology in Warsaw, 2 Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Wereda, Wioletta (Military University of Technology in Warsaw)
Prokopowicz, Dariusz (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)
ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF HOUSEHOLDS IN POLAND – ANALYSIS AND DIAGNOSIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 18(67), s. 240-258

Słowa kluczowe

sytuacja materialna sytuacja ekonomiczno-finansowa rodzina gospodarstwa domowe dochody oszczędności konsumpcja finanse gospodarstw domowych społeczeństwo polityka rodzinna polityka społeczna polityka gospodarcza program Rodzina 500 Plus program Mieszkanie Plus

Key words

material situation economic and financial situation family households income savings consumption household finance society family policy social policy economic policy Family Plus 500 program Apartment Plus program

Streszczenie

Rodziny w Polsce prowadzą gospodarstwa domowe, dysponując znacznie niższym dochodem rozporządzalnym w porównaniu z rodzinami funkcjonującymi w krajach Zachodniej Europy. Poziom konsumpcji rodzin w Polsce w ostatnich latach zbliża się do średniej w Unii Europejskiej, natomiast poziom oszczędności nadwyżek finansowych jest nadal pięciokrotnie niższy względem tej średniej. W Polsce od wielu lat relatywnie najniższe dochody osiągały rodziny wielodzietne. Podobne relacje kształtują się w zakresie sytuacji mieszkaniowej i wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku. W ostatnich latach po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku koniunktura w globalnej i krajowej gospodarce zaczęła się sukcesywnie poprawiać. Równocześnie sytuacja dochodowa rodzin w Polsce także zaczęła się poprawiać. Dodatkowo istotny wpływ na tę poprawę miało uruchomienie w kwietniu 2016 roku programu Rodzina 500 Plus jako kluczowego instrumentu społecznej polityki rodzinnej w Polsce.

Abstract

Families in Poland run households with significantly lower disposable income compared to families in Western European countries. The level of family consumption in Poland in recent years is approaching the EU average, while the level of financial savings is still five times lower than the average. In Poland for many years the relatively low incomes have been achieved by families with many children. Similar relationships exist in the area of housing and household appliances in durable goods. In recent years, after the global financial crisis in 2008, the global and domestic economy began to improve steadily. At the same time the income situation of families in Poland has also started to improve. In addition, the Family 500 Plus program was launched in April 2016 as a key instrument of social family policy in Poland.