Lokalne czynniki innowacyjności – perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców

Magdalena Zwolińska-Ligaj1, Mieczysław Adamowicz2
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zwolińska-Ligaj, Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Lokalne czynniki innowacyjności – perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców
LOCAL FACTORS OF INNOVATION – THE PERSPECTIVE OF LOCAL AUTHORITIES AND ENTREPRENEURS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 18(67), s. 7-21

Słowa kluczowe

innowacyjność rozwój lokalny województwo lubelskie

Key words

innovativeness local development Lublin Voivodeship

Streszczenie

Celem pracy jest określenie kluczowych czynników wzmacniania innowacyjności lokalnej gospodarki z perspektywy lokalnych uwarunkowań rozwojowych i na tej podstawie wskazanie wniosków w odniesieniu do lokalnej polityki proinnowacyjnej. Badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawiciela władzy lokalnej oraz skierowanego do właścicieli (lub menedżerów) przedsiębiorstw zrealizowano na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego. Materiał badawczy stanowiło 14 wywiadów z reprezentantami gmin i 147 wywiadów z przedsiębiorcami. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę o występujących różnicach w postrzeganiu lokalnych czynników innowacyjności z perspektywy lokalnych władz samorządowych i przedsiębiorców, a także różnicach w postrzeganiu roli lokalnych czynników innowacyjności występujących na obszarach o różnym stopniu zaawansowania procesów rozwojowych w skali lokalnej.

Abstract

The aim of the study is to indicate the main factors strengthening the innovativeness of the local economy from the perspective of local development conditions. On this basis, the article indicates the conclusions in relation to the local innovation policy. The paper presents the results of surveys using interview questionnaire addressed to the representatives of the local authorities as well as the owners (or managers) of enterprises. The research was carried out in two districts of the Lublin voivodeship. The material consists of 14 interviews with representatives of municipalities and 147 interviews with entrepreneurs. The study positively verifies the hypothesis of the existing differences in the perception of local factors of innovation from the perspective of local authorities and entrepreneurs, as well as differences in the perception of the role of local factors of innovation from the point of view of the differences in the progress of the development processes at the local scale.