Budżet partycypacyjny i jego rola na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

Elwira Laskowska
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Laskowska, Elwira; ORCID: 0000-0002-4577-4283 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Budżet partycypacyjny i jego rola na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
PARTICIPATORY BUDGET AND ITS ROLE ON THE EXAMPLE OF THE CAPITAL CITY OF WARSAW
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, vol., nr 18(67), s. 73-85

Słowa kluczowe

budżet partycypacyjny demokracja partycypacyjna samorząd terytorialny

Key words

participatory budgeting participatory democracy local government

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja istoty i celów budżetu partycypacyjnego oraz próba wskazania jego roli na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Badaniu poddano wysokość kwot budżetu partycypacyjnego, ich udział w budżecie ogółem poszczególnych dzielnic oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jako mierniki aktywności społeczności lokalnej w zakresie współdecydowania o przeznaczeniu środków budżetowych wykorzystano liczbę zgłaszanych projektów i udział osób biorących udział w głosowaniu na projekty przeznaczone do realizacji w ramach badanego budżetu w odniesieniu do ogółu mieszkańców. Wyniki analiz pozwoliły też na wskazanie problemów związanych z wdrażaniem budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Abstract

The aim of the article is to present the essence and objectives of the participatory budget and to try to indicate its role on the example of the capital city of Warsaw. Conducted analyses covered the measurement of the amount of participation budget, its share in the total budget of each district and the amount of participation budget per capita. The number of projects submitted and the share of people participating in voting for projects to be implemented within the budget survey in the population were used as the measures of local community participation in co-decision on budget allocation. The results of the analyses also indicated the problems connected with the implementation of the participatory budget in Warsaw.