POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY

Gabriela Łukasik1, Joanna Błach2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Łukasik, Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach )
Błach, Joanna; ORCID: 0000-0002-6546-2172 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach )
POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY
DIVIDEND POLICY AND STAKEHOLDERS’ CONFLICTING EXPECTATIONS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 107-121

Słowa kluczowe

podział zysku polityka dywidendy konflikty interesów interesariusze przedsiębiorstwa.

Key words

profit distribution dividend policy conflicts of interest stakeholders.

Streszczenie

Polityka dywidendy związana jest ze sposobem podziału wygospodarowanego zysku netto i ustaleniem wzajemnych proporcji środków przeznaczonych dla właścicieli i reinwestowanych w przedsiębiorstwie. Problem ten szeroko podejmowany w literaturze tematu dotyczy głównie modeli realizacji polityki dywidendy i ich związku z wartością przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono elementy polityki dywidendy w warunkach konfliktów interesów, z uwzględnieniem założeń teorii i doświadczeń praktyki gospodarczej. Jego celem jest określenie w jakim stopniu i zakresie konflikty pomiędzy różnymi grupami interesów decydują o realizacji polityki dywidendy. Studia teoretyczne umożliwiły wskazanie obszarów występowania konfliktów interesów w przedsiębiorstwie związanych z realizacją polityki dywidendy. Badania empiryczne przeprowadzone na wybranych spółkach indeksu WIG30 pozwoliły na identyfikację czynników, które mogą być istotne dla ograniczania konfliktów interesów w przedsiębiorstwie, w tym tych związanych z realizowaną polityką dywidendy.

Abstract

The dividend policy is related to the problem of net profit distribution and determining the relative proportions of funds transferred to shareholders and reinvested in the company. This problem is widely discussed in the literature focusing on the models of dividend policy and their importance for the company valuation. The article presents the elements of the dividend policy under the condition of conflicts of interest among different stakeholders with regard to the assumptions of the theory and business practice. Its main objective is to assess the extent and scope of conflicts of interest affecting the dividend policy in the company. Theoretical studies have revealed the potential areas of conflicts of interest in the company related to the dividend policy. Empirical research based on the selected listed companies aimed at identification of factors that may be relevant to the reduction of the conflicts of interest within the dividend policy of a company.