Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach

Agata Marcysiak1, Adam Marcysiak2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach
EFFECTIVENESS OF RESOURCE USE IN VARIOUS TYPES OF FARMS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 122-131

Słowa kluczowe

typ rolniczy produktywność dochodowość.

Key words

agricultural type productivity profitability.

Streszczenie

Typ rolniczy stanowi jedno z kryteriów używanych dla charakteryzowania gospodarstwa rolnego w UE. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych w różnych typach gospodarstw. Do oceny efektywności gospodarowania w poszczególnych typach gospodarstw posłużono się produktywnością i dochodowością ziemi, pracy i kapitału. Poszczególne wielkości ukazano w przeliczeniu na jedno gospodarstwo w zł. Skalę zróżnicowania przedstawiono w ujęciu procentowym. Przeprowadzona analiza wykazała, iż intensywna produkcja prowadzona w gospodarstwach drobiarskich i ogrodniczych sprawiała, że to właśnie one osiągnęły w 2016 roku najwyższą produktywność i dochodowość ziemi i kapitału.

Abstract

The agricultural type is one of the criteria used to characterize a farm in the EU. The purpose of this study is to show the range of the effectiveness of the use of production resources in various types of farms. The productivity and profitability of land, labor and capital were used to assess the effectiveness of management in particular types of farms. Individual sizes are shown per one household in PLN. The scale of diversification is presented in percentage terms. The analysis carried out showed that intensive production carried out on poultry and horticultural farms made them the most productive and profitable land and capital in 2016.