Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania

Grażyna Michalczuk1, Urszula Konarzewska2
1, 2 Uniwersytet w Białymstoku
Michalczuk, Grażyna; ORCID: 0000-0003-0546-4456 (Uniwersytet w Białymstoku)
Konarzewska, Urszula; ORCID: 0000-0003-1257-3749 (Uniwersytet w Białymstoku)
Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania
COMMUNICATION OF CSR ACRIVITIES IN THE PROCESS OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 132-142

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu społecznie odpowiedzialne inwestowanie komunikowanie działań społecznie odpowiedzialnych

Key words

corporate social responsibility socially responsible investing communication of socially responsible activities

Streszczenie

Efektywność bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz realizacja jego celów rozwojowych wiąże się nierozerwalnie z pozyskiwaniem odpowiednich zasobów kapitału. Znalezienie inwestorów w coraz większym stopniu uwarunkowane jest nie tylko budowaniem wizerunku firmy wiarygodnej finansowo. Wielu inwestorów w procesie wyboru portfela tradycyjne kryteria finansowe uzupełnia również zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozwój koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania wywołuje zainteresowanie zwiększoną aktywnością przedsiębiorstw w zakresie dostarczania informacji nie tylko w perspektywie finansowej, ale też społecznej i środowiskowej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia komunikacji działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Punktem wyjścia do realizacji tak sformułowanego celu było przedstawienie teoretycznych podstaw koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania, jak i zagadnień związanych z komunikowaniem informacji z zakresu CSR, mogących w istotny sposób wspierać ten proces. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na analizie podejścia do komunikowania działań społecznie odpowiedzialnych przez spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT . Badania wykazały, że spółki Indeksu RESPECT są świadome znaczenia ujawniania informacji z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Większość z nich nie ogranicza się do komunikowania kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w sprawozdaniach z działalności, ale publikuje dodatkowo odrębne raporty CSR, bądź też raporty zintegrowane, które za pomocą jednego dokumentu prezentują zarówno finansowe, jak i niefinansowe aspekty prowadzonej działalności gospodarczej.

Abstract

The effectiveness of the enterprise's current activity and achieving its development objectives is inextricably linked to the raising the adequate amount of capital. Finding investors increasingly is determined not only by building financial credibility. During the process of selecting the portfolio, many investors complements traditional financial criteria by additional set of corporate social responsibility rules. The development of socially responsible investing causes the interest in increased activity of enterprises in providing information not only in the financial but also in the social and environmental perspective. The aim of the article is to present the importance of communication of CSR activities in the process of socially responsible investing. The starting point for the implementation of a such formulated purpose was to present theoretical basis of the concept of socially responsible investing as well as the issues related to CSR communication, which may support this type of investing. Next, the paper focuses on the analysis of approach to communication of socially responsible activities by companies included in RESPECT Index. Results of the research lead to the conclusion that companies included in the RESPECT Index are aware of the importance of disclosing information concerning corporate social responsibility. Most of them are not limited to communicating economic, social and environmental issues within activity reports, but in addition, publish separate CSR reports or integrated reports which present in one document both financial and non-financial aspects of business activity.