Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Irena Ozimek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ozimek, Irena; ORCID: 0000-0003-3430-8276 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
Consumer protection in selected service markets in the light of legal regulations and the possibility of out-of-court resolution of consumer disputes
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 173-186

Słowa kluczowe

ochrona konsumentów rynek usług regulacje prawne dochodzenie roszczeń przez konsumentów spory konsumenckie pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Key words

consumer protection services market legal regulations consumer claim pursuing out-of-court resolution of consumers’ disputes.

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych, w których ujęto problematykę ochrony konsumentów na rynku wybranych usług oraz sposoby dochodzenia roszczeń przez konsumentów w przypadku naruszenia ich praw. W ramach badań dokonano analizy danych wtórnych, tj. aktów prawnych, sprawozdań wybranych podmiotów sektorowych (publicznych i niepublicznych) w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikających z zawartej z konsumentem umowy. Dokonane analizy wskazują, że nie zawsze przestrzegane są prawa konsumentów na rynku usług. Ponadto, pomimo zwiększającego się zainteresowania polubownym sposobem rozwiązywania sporów, nadal istnieje konieczność prowadzenia przez różne instytucje i organizacje działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie. Przyczyni się to do wzrostu świadomości istnienia możliwości wykorzystania tego sposobu rozwiązywania sporów, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Abstract

The purpose of this article is to present legal regulations which included the issues of consumer protection on the market of selected services and ways of pursuing claims by consumers in case of rights violation. The research consist of secondary data analysis i.e. legal acts, reports of selected sector entities (public and non-public) in terms of out-of-court dispute resolution between the consumer and the entrepreneur resulting from the contract concluded with the consumer. The results of the data analysis show that consumers’ rights are not always respected on the services market. Moreover, despite the growing interest in the amicable way of disputes resolving, there is still a need to carry out information and education activities in this area provided by various institutions and organizations. This will increase the awareness of existence the possibility of using this method of dispute resolution both among entrepreneurs and consumers.