Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa

Tomasz Pawlonka1, Joanna Bereżnicka2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pawlonka, Tomasz; ORCID: 0000-0002-3463-7013 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Bereżnicka, Joanna; ORCID: 0000-0002-0316-6693 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa
VALUE-BASED MANAGEMENT - PHILOSOPHY OR THE CHALLENGE OF MANAGING THE FINANCES OF TODAY'S BUSINESS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 199-210

Słowa kluczowe

Wartość przedsiębiorstwa zarządzanie przez wartość dla właścicieli zysk

Key words

Value of enterprise value based management profit

Streszczenie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uprzedniego zdefiniowania celu działania przedsiębiorstwa oraz określenia środków którymi ten cel (te cele) będą osiągane. Odzwierciedleniem filozofii działania przedsiębiorstwa są zatem misja i wizja zdefiniowane w postaci celów strategicznych oraz celów operacyjnych umożliwiających realizację długoterminowych planów i zamierzeń . Sama strategia z kolei jest wyrazem przyjętej koncepcji biznesu oraz określonych sposobów umożliwiających przedsiębiorstwu zachowanie korzystnej stabilności względem otoczenia . Celem artykułu jest prezentacja różnych koncepcji zarządzania wartością w kontekście traktowania ich jako istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca ma charakter przeglądowy, a przy realizacji celu posłużono się analizą opisową.

Abstract

Business activity requires the prior definition of the aim of the company and identify the measures to achieve this goal. The reflects of the philosophy of the company activities are mission and vision defined as the strategic aims and operational aims. The strategy is a kind of expression of accepted business concept and the specific ways in which the companies maintain favorable stability from their surroundings. The aim of the article is to present different concepts of value management in the context of treating them as the essence of the enterprise being. This scientific article is a review.