Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Maciej Pawłowski
Uniwersytet Szczeciński
Pawłowski, Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
Discriminatory models as an evaluation method of corporate bond issuers bankruptcy risk
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 211-222

Słowa kluczowe

modele dyskryminacyjne upadłość przedsiębiorstw obligacje korporacyjne.

Key words

discriminatory models enterprise bankruptcy corporate bonds.

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest weryfikacja przydatności wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych. W artykule omówiono istotę upadłości przedsiębiorstwa jako przedmiotu badań ekonomicznych oraz dokonano charakterystyki wybranych modeli wczesnego ostrzegania. Na podstawie wyselekcjonowanych modeli przeprowadzono badania empiryczne na grupie pięciu celowo dobranych spółek reprezentujących emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. Przeprowadzone analizy skłoniły do wniosku, że największą skutecznością w zakresie identyfikacji ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych charakteryzował się model B. Prusaka.

Abstract

The subject of the study is a verification of selected discriminatory models in assessing the bankruptcy risk of corporate bond issuers. This article discusses the essence of corporate bankruptcy and characterises a selected discriminatory models. Further more an empirical studies were carried out on a group of 5 companies representing corporate bond issuers listed on the Catalyst Bond Market. The analyze led to the conclusion that the B. Prusak's model was the most effective in identifying the bankruptcy risk of the corporate bond issuer.