Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych

Nina Siemieniuk1, Tomasz Siemieniuk2, Łukasz Siemieniuk3
1, 3 Uniwersytet w Białymstoku, 2 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Siemieniuk, Nina (Uniwersytet w Białymstoku)
Siemieniuk, Tomasz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Siemieniuk, Łukasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych
Selected aspects of the use of chaos theory to support financial decisions
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 237-247

Słowa kluczowe

teoria chaosu rynki kapitałowe analiza R/S wykładnik Hursta wymiar fraktalny

Key words

chaos theory capital markets R/S analysis Hurst exponent fractal dimension

Streszczenie

Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych.

Abstract

The aim of the paper is to discuss selected aspects of the deterministic chaos theory and to present the results of research on the possibility of using deterministic chaos tools (fractal dimension, Hurst exponent) to support financial decisions of stock investors on the example of selected companies operating on the Warsaw Stock Exchange. Financial decisions on investing in the capital market are the subject of numerous studies and analyzes worldwide. Various methods and research tools are used. In order to forecast financial decisions, various models are constructed that never give full assurance of success and are burdened, usually with investment risk. One of the newer concepts of financial decision support is the theory of deterministic chaos. Characteristics, imbalances and feedback mechanisms in the time dimension find their expression in the description using dynamic non-linear systems.